EBU'L-HASAN EL-HARAKANÎ (Kuddise Sirruhu)

ALTUN SİLSİLE

01- Seyyidina ve Senedena ve Mevlâna MUHAMMEDÜRRESÜLÜLLAH (S.A.V.)

02- Mevlâna Hz. Ebu Bekir-i Sıddik Radıyallahü Anh,

03- Mevlâna Selman-ı Farisî Radıyallahü Anh,

04- Mevlâna Kasım ibni Muhammed ibni Ebu Bekir Sıddik Radıyallahü Anh,

05- Mevlâna Cafer ibni Muhammed Sadık Radıyallahü Anh,

06- Mevlâna Ebu Yezid-i Bestamî Kuddise Sirruhu,

07- Mevlâna Ebül Hasan-i Harkanî Kuddise Sirruhu,

KARS KALEİÇİ MAHALLESİ EVLİYÂ CÂMİİ AVLUSUNDA TÜRBE : ŞEHİT EBU'L-HASAN ALİ B. AHMED (CA'FER) EL-HARAKANÎ (Ḫaraqānī), "ALTUN SİLSİLE"NİN YEDİNCİ HALKASIDIR.
Kur’ân-ı Kerîm (Yunus sûresi 62.âyet meâli):

Haberiniz olsun ki Allâh’ın velî (*) (kul)ları için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.

(*) Allâh’a itaatle, ma’rifetinde istiğrak ile yaklaşan (Beyzâvî-Şeyhzâde).

.

.
Kur’ân-ı Kerîm (El-feth sûresi 10.âyet meâli):

Gerçek, sana bîat edenler(1) ancak Allâh’a bîat etmiş olurlar. Allâh’ın eli onların (2) elleri üstündedir(3). Şu halde kim (bu bağı) çözerse (4) kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah ile sözleşdiği şey’e vefâ (onun hükmünü ifâ) ederse O da ona büyük bir ecir verecekdir.

(1) Bu bîat (Hudeybiyye)deki (Rıdvan biati)dir (Beyzâvi, Celâleyn, Medârik)

(2) Peyğamber sallellâhü aleyhi ve selleme bîat edenlerin (Celâleyn, Medârik)

(3) Ya’ni Cenâb-ı Hak onların bîatlerine muttali’dir. Onlara mükâfat edecekdir (Celâleyn)

(4) Ahdini bozarsa (Beyzâvi, Medârik)

963 ile 1033 yılları arasında yaşayan Ebul Hasan Harakanî

Hazretleri’nin asıl ismi Ali b.Ahmed b.Cafer’dir. Mevlânâ

Mesnevisi’nde ise “Ebu’l Hüseyn” diye geçer. Prof.Dr.Reynold

Nicholson, Mevlânâ Mesnevisi’ne yazmış olduğu şerhte

şunlara dikkat çekiyor: “Mevlânâ Celâleddin-i Rumi şiirlerinde her ne zaman “Şeyh-i Din” kavramını kullanırsa bundan amacı Şeyh Ebu’l Hasan Harakanî olmuştur.” Yine Mevlânâ birçok sohbetinde “Bizim söylediklerimiz Ebu’l Hasan Harakanî’den aldıklarımızdan başka bir şey değildir”diye belirtiyor.

KARS KALEİÇİ MAHALLESİ EVLİYÂ CÂMİİ AVLUSUNDA TÜRBE : ŞEHİT EBU'L-HASAN ALİ B. AHMED (CA'FER) EL-HARAKANÎ (Ḫaraqānī), "ALTUN SİLSİLE"NİN YEDİNCİ HALKASIDIR.

"...birçok kaynağa müracaat ederek Harakânî üzerine geniş bir araştırma yapan Hasan Çiftçi, Harakânî’nin Kars’ta vefat ettiği şeklindeki inancın sadece yukarıda aktarılan rüyaya dayanmadığını, bunu destekleyen başka belge ve tarihî rivayetlerin de olduğunu aktararak, bu bilginin gerçek olabileceğini belirtmektedir."

.

.

.

.
Çiftçi, Hasan, Şeyh Ebü’l-Hasan Harakanî : Hayatı, Çevresi, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri, Nûru’l-’Ulûm ve Münâcât’ı: Çeviri-Açıklama-Metin, Şehit Ebü’l- Hasan Harakanî Derneği Yayınları, Ankara 2004, 430s.

Thursday, September 2, 2010